Polityka prywatności i bezpieczeństwa informacji oraz polityka plików cookies

Polityka prywatności i bezpieczeństwa informacji oraz polityka plików cookies

w

Helski Kompleks Muzealny Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu” Muzeum Obrony Wybrzeża, Muzeum Helu, Muzeum Kolei Helskich zwane dalej „Muzeum”

Szanowni: Pani/Pan, Państwo zwani dalej Zainteresowanymi:

Każdy, kto pracuje, współpracuje lub korzysta z naszego w Muzeum zawierając z Muzeum umowę cywilono-prawną i posiadając inne dokumenty świadczące o współpracy oraz przyjmujący czy dokonujący zamówień w formie pisemnej lub ustnej w Muzeum w zakresie naszych zainteresowań jest dla Muzeum bardzo ważny, w tym jego prywatność i zapewnienie bezpieczeństwa informacji o nim – dlatego Muzeum informuje wszystkich Zainteresowanych o zmianach w naszej polityce prywatności w sprawie RODO .

Muzeum informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

W związku z tym Muzeum przygotowało obowiązek informacyjny, w którym opisane jest jak przetwarzane są dane i jakie prawa przysługują Zainteresowanym.

 1. INFORMACJE PODSTAWOWE
 • 1.1
 1. Administratorem danych osobowych Zainteresowanych jest: Muzeum Obrony Wybrzeża Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu” /zwane dalej Muzeum /  NIP: 587-13-83-604.

Z Muzeum, można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

84-150 Hel, ul. Helska 16, telefonicznie 697-888-537 lub emailmow@helmuzeum.pl

 • 1.2

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Zainteresowanych oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów ww. prawa, Muzeum publikuje na stronie: www.helmuzeum.pl niniejszy dokument, który opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, w tym ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz przeniesienia, czy archiwizowania.

 • 1.3

Z Muzeum można się kontaktować pisemnie w sprawie danych osobowych, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

84-150 Hel, ul. Helska 16, lub emailmow@helmuzeum.pl

 • 1.4

Dane osobowe Zainteresowanych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Muzeum lub przez stronę trzecią.

Muzeum zbiera dane osobowe oraz inne informacje podane dobrowolnie przez Zainteresowanych podczas rejestracji kwestionariuszy Obrońców Helu, zawierania i wykonywania umów sprzedaży lub darowizny.

 • 1.5

Wszelkie dane są zbierane wyłącznie w celu umożliwienia Zainteresowanym pełnego korzystania ze świadczeń Muzeum. Adresy, dane osobowe i inne informacje dotyczące Zainteresowanych gromadzone są w formie papierowej lub komputerowej i mogą być wykorzystywane jedynie do odpowiedniego funkcjonowania Muzeum.

Dane zbierane automatycznie podczas wizyt Zainteresowanych na stronach Serwisu internetowego www.helmuzeum.pl i muzeumhelu.pl mogą być użyte jedynie w celach statystycznych oraz analitycznych.

Dane i inne informacje tworzące dokumentację korespondencyjną (kadrową, rachunkową i inną)  zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Zainteresowanymi a Muzeum będą wykorzystane wyłącznie w celu: odpowiedzi na przesłane/przekazane do Muzeum przez Zainteresowanego pismo, zapytanie czy dokument wynikający ze współpracy, lub w celach: analizy, zatrudniania, księgowania i obsługi danych pomiędzy Muzeum a Zainteresowanymi.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • 2.1

Dane osobowe przekazane przez Zainteresowanego przechowywane są w bazie danych Muzeum i przetwarzane są za zgodą Zainteresowanego w sposób bezpieczny, zgodny z umową, czy innymi ustaleniami i w nawiązaniu do obowiązujących przepisów prawa, w tym zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • 2.2

Bazy danych osobowych Muzeum posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich lub ich utratą. Muzeum zapewnia ich pełne bezpieczeństwo i ochronę.

III. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • 3.1

Administratorem danych osobowych Zainteresowanych jest: Muzeum Obrony Wybrzeża Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu”  /zwane dalej Muzeum /  NIP: 587-13-83-604§ 3.2

Dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, w tym e-mail, oraz adres IP podane przez Zainteresowanego, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a i pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) przetwarzane są w celu  (w przypadku wyrażenia takiej chęci) wysyłania, przesłania, potwierdzania informacji i zamieszczania komentarzy, kontrolowania treści komentarzy przed ich publikacją i odmowy ich publikowania bez wskazania przyczyny, a także usuwania komentarzy niezgodnych z prawem, wulgarnych, obraźliwych i innych, które Muzeum uzna za bezprawne, w tym treści, które w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich (m.in. prawa autorskie). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie.

 • 3.3

Muzeum przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Muzeum przetwarza dane osobowe Zainteresowanych i innych w zakresie, w jakim są one udostępniane przez dostępne źródła publicznie.

 • 3.4

Muzeum dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Zainteresowanych przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Muzeum nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom.

Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), podmioty nabywające wierzytelność, podmioty sprawdzające tożsamość, podmioty współpracujące z Muzeum przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych (w takim zakresie, w jakim staną się te ww. Podmioty administratorem naszych danych) lub podmioty technicznie realizujące niektóre zamówione usługi jak serwis obsługujący płatności lub firma obsługująca przesyłki kurierskie, podmiot prowadzący działalność pocztową i inne, z którymi Muzeum w danej chwili lub poprzez umowę, czy serwis podejmie współpracę.

 • 3.5

Muzeum nie będzie przekazywało danych osobowych do żadnego innego państwa lub organizacji międzynarodowej.

 • 3.6

Muzeum przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 • 3.7

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla skorzystania z określonej usługi uniemożliwia prawidłowe skorzystanie z takiej usługi.

 • 3.8

Każdemu Zainteresowanemu,  którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami do:

– żądania od Muzeum dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Muzeum sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Muzeum usunięcia swoich danych osobowych,
– żądania od Muzeum ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
– przenoszenia swoich danych osobowych,

– przechowywania swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego /według wzoru odpowiedniego załącznika.

 • 3.9

Muzeum  dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 • 3.10

Podane przez Zainteresowanego dane osobowe będą przetwarzane w sposób ręczny a także zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

 1. POLITYKA COOKIES
 • 4.1

Muzeum  gwarantuje Zainteresowanym/Użytkownikom Serwisu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Muzeum  informuje, że używa na swoich stronach technologii takich jak pliki cookies tj. plików tekstowych, tzw. Ciasteczek.

 • 4.2

Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z serwisów. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika

 • 4.3

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (Użytkownik anonimowy), bez podawania imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP). Dodatkowo, takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 • 4.4

W ramach naszych serwisów stosowane są dwa rodzaje plików cookies– „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 • 4.5

Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, jak np: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.

 • 4.6

Muzeum  stosuje zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracuje, takich jak Google oraz od podmiotów realizujących dla Muzeum  kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, Muzeum  prosi o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych.

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/

 1. ZASTRZEŻENIA
 • 5.1

Muzeum  zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Copyright © 2024 SeoFuture