Regulamin MOW

W uzgodnieniu :

min. Bogdan Zdrojewski

27.02.2009 rok.

REGULAMIN

MUZEUM OBRONY WYBRZEŻA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1.Muzeum Obrony Wybrzeża, zwane dalej „Muzeum”, działa na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), oraz postanowień niniejszego regulaminu. § 2.
  1. Siedzibą Muzeum jest Miasto Hel.
  2. Muzeum działa na terenie Miasta i Gminy Hel.
  3. W ramach wykonywanych zadań Muzeum może prowadzić działalność na obszarze całego kraju oraz za granicą.
  § 3.
  1. Założycielem Muzeum jest Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”, Sekcja Zabytków Militarnych, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, z siedzibą w Helu, ul. Helska 16, wpisane do KRS pod numerem 0000060239, NIP 587-13-83-604.
  2. Muzeum jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. CELE I ZADANIA MUZEUM§ 4.Celem działania Muzeum jest:
  1. ochrona zabytków architektury militarnej na terenie Miasta i Gminy Hel,
  2. krzewienie wiedzy o obronie wybrzeża, a w szczególności obronie Helu w roku 1939, poprzez organizowanie wystaw oraz stałych ekspozycji materiałów, pamiątek i eksponatów z tego okresu, odtworzenie pomieszczeń militarnych wraz z ich wyposażeniem,
  3. udostępnianie posiadanych materiałów i eksponatów innym placówkom muzealnym oraz naukowym do prac badawczych,
  4. zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Hel.
  § 5.Muzeum realizuje cele, o których mowa w §4 poprzez:
  1. gromadzenie zabytków i zbiorów z zakresu obronności oraz szeroko pojętej historii regionu,
  2. inwentaryzację i katalogowanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,
  3. zabezpieczanie i konserwacja zbiorów,
  4. przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo,
  5. organizowanie wystaw stałych i czasowych,
  6. gromadzenie i katalogowanie literatury fachowej związanej z zakresem swojej działalności,
  7. prowadzenie na terenie Muzeum działalności oświatowej i edukacyjnej dla młodzieży, przy współdziałaniu z właściwymi organami i instytucjami,
  8. prowadzenie działalności wydawniczej: opracowanie i wydawanie folderów, informatorów i albumów na temat obrony wybrzeża i Marynarki Wojennej na przestrzeni dziejów aż do czasów współczesnych,
  9. współdziałanie w upowszechnianiu prowadzonej działalności z instytucjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w kraju i poza granicami,
  10. zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji.
 3. ZAKRES I RODZAJ GROMADZONYCH ZBIORÓW§ 6.W skład Muzeum wchodzą:
  1. obiekty militarne baterii 406 mm Schleswig-Holstein w tym: wieża dowodzenia i kierowania ogniem, stanowisko bojowe B2,
  2. zbiory militariów,
  3. zbiory dotyczące kolei wąskotorowej Rejonu Umocnionego Hel,
  4. zbiory etnograficzne o tematyce regionalnej,
  5. zbiory przyrodniczo-ekologiczne związane z Półwyspem Helskim.
 4. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE MUZEUM§ 7.
  1. Nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni – Zarząd Stowarzyszenia.
  2. Muzeum kieruje Dyrektor Muzeum, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Stowarzyszenia na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
  3. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
  4. Dyrektor kieruje Muzeum za pomocą dwóch Wicedyrektorów, których na jego wniosek zatrudnia i zwalnia Zarząd Stowarzyszenia na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
  5. Szczegółowy zakres obowiązków Dyrektora Muzeum określi Zarząd Stowarzyszenia w odrębnej uchwale.
  6. Zakres obowiązków Wicedyrektorów ustala Dyrektor Muzeum.
  § 8.Organizację wewnętrzną Muzeum określa jego regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora Muzeum, w uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu”. § 9.
  1. Dyrektor Muzeum składa Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Muzeum określonej niniejszym regulaminem corocznie, do dnia 30 czerwca za rok ubiegły.
  2. Dyrektor Muzeum przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia plan działania oraz plan finansowy Muzeum na rok następny, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
   § 10.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia udziela Dyrektorowi Muzeum absolutorium z wykonania obowiązków za rok ubiegły.
 5. FINANSOWANIE MUZEUM§ 11.
  1. Działalność Muzeum finansowana jest ze środków Stowarzyszenia.
  2. Obsługę finansową Muzeum prowadzi Stowarzyszenie.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 12.
  1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać w drodze uchwały Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia po uprzednim powiadomieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
  2. W przypadku likwidacji Muzeum Zarząd Stowarzyszenia powiadamia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków o dalszym postępowaniu w odniesieniu do zbiorów Muzeum.
  3. Regulamin Muzeum uchwala Zarząd Stowarzyszenia. Zmiany w Regulaminie są dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

Zatwierdzam

prezes stowarzyszenia „Przyjaciele Helu”

Mirosław Kuklik

[Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 z dnia 18 lutego 2006 r. Zarządu Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu”]

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Copyright © 2024 SeoFuture